วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

หมวด ส ห อคำที่มักเขียนผิด                    คำที่เขียนถูก                   หมายเหตุ
สะกัด                                               สกัด
สะกาว                                             สกาว
สะดับ                                              สดับ
สถานการ, สถานะการณ์             สถานการณ์
สรรค์หา                                           สรรหา                สรรค์ หมายถึง สร้าง
                                                                                   ทำให้เกิดขึ้น
สรรค์แสร้ง                                     สรรแสร้ง
สดวก                                               สะดวก
สพาน                                              สะพาน
สะบาย                                             สบาย
สะบู่ สบู่
สะไบ, ไสบ                                       สไบ
สะบง                                                สบง
สมดุลย์                                           สมดุล
สถิตย์                                              สถิต
สิงห์โต                                            สิงโต                   หรือใช้เพียงคำว่า สิงห์
สัปรด, สัปปะรด, สับปะรส             สับปะรด                มิได้แผลงมาจาก สรรพรส
สัมนา, สำมะนา                             สัมมนา
สอาด                                             สะอาด
สังเกตุ                                            สังเกต
สังวรณ์                                           สังวร
สังวาลย์                                         สังวาล                 ยกเว้นชื่อเฉพาะ "สังวาลย์"
สัญโดษ                                         สันโดษ
สอบเชาว์                                     สอบเชาวน์
สัพเหร่อ, สัปปะเหร่อ                      สัปเหร่อ
สาบาญ                                          สาบาน
สรรพยอก                                      สัพยอก
สัญลักษ์                                      สัญลักษณ์
สคราญ                                         สะคราญ
สะพึงกลัว                                    สะพรึงกลัว
สักการะบูชา                                สักการบูชา                         คำสมาส
สายสิญจ์                                     สายสิญจน์
สรรเพชร                                      สรรเพชญ
สัปลับ                                           สับปลับ
สัมภาษ, สัมพาส                        สัมภาษณ์
สาธารณะชน                             สาธารณชน                         คำสมาส
สาธารณะประโยชน์                สาธารณประโยชน์                  คำสมาส
สาธารณะสถาน                        สาธารณสถาน                      คำสมาส
สาธารณะสุข                              สาธารณสุข                        คำสมาส
สาปสูญ                                         สาบสูญ
สาบแช่ง                                       สาปแช่ง
สาบสรร                                        สาปสรร
สังเขบ                                          สังเขป
สารสำคัญ                                  สาระสำคัญ                      มิใช่คำสมาส
สารัตถะประโยชน์                     สารัตถประโยชน์                   คำสมาส
สำอางค์                                         สำอาง
สีสรร, สีสรรค์                                  สีสัน
สะเบียง, สเบียง                              เสบียง
สูจิบัตร                                          สูติบัตร
โสรส                                              โสฬส                          อ่านว่า "โส-ลด"คำที่มักเขียนผิด                  คำที่เขียนถูก                      หมายเหตุ
หกคเมน, หกคะเมร                    หกคะเมน
หงษ์                                              หงส์
หนอยแน่                                   หน็อยแน่
หน้าปัทม์นาฬิกา                    หน้าปัดนาฬิกา
หมาไน                                        หมาใน
หมาหมุ้ย หมามุ่ย,                       หมามุ้ย
หยากใย่, หยักไย่, อยากไย่         หยากไย่
อย่าร้าง                                      หย่าร้าง

หยิบย่ง, หยิบโย่ง                       หยิบหย่ง
ห่วงไย                                         ห่วงใย                           คำที่ใช้ไม้ม้วน
หัวมงกุฎท้ายมังกร                 หัวมังกุท้ายมังกร                (สำนวน)ไม่เข้ากัน
                                                                                         ไม่กลมกลืนกัน
เหม็นสาป                                  เหม็นสาบ
เหล็กใน                                      เหล็กไน              มิได้หมายความว่หล็กอยู่ข้างใน
แหลกราญ                                 แหลกลาญ
โหยหวล                                     โหยหวน
โหรพา, โหระภา                         โหระพา
มั๊ย, ไม๊                                          ไหม                        แผลงมาจาก "หรือไม่"
                                                                              (อาจอนุโลมใช้ มั้ย ตามเสียงพูด)
ใหหลำ                                        ไหหลำคำที่มักเขียนผิด                  คำที่เขียนถูก                     หมายเหตุ
องคชาติ                                    องคชาต
อนาธร                                        อนาทร
อนุกาชาติ                                 อนุกาชาด
อนุญาติ                                       อนุญาต                    ญาติ เขียนมีสระ อิ
อนุเสาวรีย์, อณุสาวรีย์               อนุสาวรีย์
เอนก                                            อเนก                        เช่น อเนกประสงค์
อเนถอนาถ                               อเนจอนาถ
อภิรมณ์                                      อภิรมย์
อภิเสก                                        อภิเษก
อัมรินทร์                                     อมรินทร์              ยกเว้นชื่อเฉพาะ"อัมรินทร์"
อะหลักอะเหลื่อ                         อลักเอลื่อ
อวสาณ, อวสานต์                      อวสาน
อะหิวาตกโรค                          อหิวาตกโรค
ออฟฟิส, ออฟฟิต, อ็อฟฟิศ       ออฟฟิศ
อะหลั่ย                                       อะไหล่
อัญชัญ                                       อัญชัน
อัธจันทร์                                  อัฒจันทร์
อัตคัต                                         อัตคัด
อัทยาศัย, อัธยาษัย                   อัธยาศัย
อัมพาส                                     อัมพาต
อากาส                                      อากาศ
อาฆาตมาตร้าย                   อาฆาตมาดร้าย
อาเจียร                                     อาเจียน
อานิสงฆ์                                  อานิสงส์
อาเพส, อาเภส                         อาเพศ
อารมย์                                     อารมณ์
อาวร                                        อาวรณ์
อาสสงฆ์                               อาสน์สงฆ์
อำนาจบาทใหญ่               อำนาจบาตรใหญ่
อัมหิต                                     อำมหิต
อินธนู, อินทร์ธนู                    อินทรธนู
อินทรีวัตถุ, อินทรีย์วัตถุ       อินทรียวัตถุ
อิริยาบท                                อิริยาบถ
อิสระเสรี                               อิสรเสรี                                 คำสมาส
อิสระภาพ                             อิสรภาพ                               คำสมาส
อิสาน                                    อีสาน
อุดมการ                             อุดมการณ์

หมวด ล ว ศคำที่มักเขียนผิด                      คำที่เขียนถูก                   หมายเหตุ
ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์                     ลดาวัลย์                    ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง
                                                                                        ยกเว้นชื่อเฉพาะ
ลมปราน                                        ลมปราณ
ลมหวล                                          ลมหวน
ล็อกเก็ต                                        ล็อกเกต
ละคอน                                           ละคร               "ละคอน" เป็นคำไทยโบราณ
                                                                               ใช้เมื่อต้องการรักษาความดั้งเดิมไว้
                                                                               เช่น สาขาศิลปะและการละคอน
ลองใน                                           ลองไน             ชื่อจักจั่นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ลเมียดลไม                                 ละเมียดละไม
ลเอียดลออ, ละเอียดละออ         ละเอียดลออ
ลโมบ                                             ละโมบ
ลักเพท, ลักเพส                             ลักเพศ
รังถึง                                              ลังถึง
ลาดตระเวณ                                ลาดตระเวน
ลายเซ็นต์                                      ลายเซ็น
ลาวัลย์                                           ลาวัณย์                     หมายถึง ความงาม ความน่ารัก
ลิปต์, ลิฟ                                          ลิฟต์                          มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ลิปสติค                                          ลิปสติก

ลำใย ลำไย
ริดรอนสิทธิ์                                ลิดรอนสิทธิ์
ลุกลี้ลุกรน                                   ลุกลี้ลุกลน
ลูกเกตุ                                            ลูกเกด
เล่นพิเรนท์                                 เล่นพิเรนทร์
ลูกนิมิตร                                        ลูกนิมิต
ลูกบาศ                                         ลูกบาศก์
เล่กระเท่                                     เล่ห์กระเท่ห์
เลือกสรรค์                                    เลือกสรร
โล่ห์                                                   โล่                            มิได้แผลงมาจาก "โลหะ"
ฦๅชา                                               ลือชา                         ฦ ฦๅ ไม่มีที่ใช้ในปัจจุบันคำที่มักเขียนผิด                    คำที่เขียนถูก                       หมายเหตุ
วงษ์วาน                                        วงศ์วาน                      เช่น ชื่อถนน "งามวงศ์วาน"
วักซีน                                             วัคซีน
วันโรค                                           วัณโรค
วันทยาหัตถ์                                 วันทยหัตถ์                            คำสมาส
วันทยวุธ                                      วันทยาวุธ                              คำสนธิ
วางกล้าม                                      วางก้าม                                วางโต
วายชน                                         วายชนม์
วาระดิถี                                         วารดิถี
วิ่งเปรี้ยว                                       วิ่งเปี้ยว
วิ่งผัด                                            วิ่งผลัด
วินาฑี                                           วินาที
วิตถาน, วิตถาล                            วิตถาร
วิตตามิน, วิตะมิน                         วิตามิน

วินาศะกรรม                               วินาศกรรม
วิศาขบูชา                                  วิสาขบูชา
วิหารคต                                     วิหารคด
เวรคืน                                         เวนคืน
เวียตนาม                                   เวียดนาม
เวทย์มนตร์, เวทมนต์                 เวทมนตร์คำที่มักเขียนผิด                   คำที่เขียนถูก                      หมายเหตุ
สสิธร, ศศิทร                                 ศศิธร                     ศศิธร หมายถึง ดวงจันทร์
-ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต             -ศาสตรดุษฎีบัณฑิต     ปริญญาเอก  เช่น
                                                                                   รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
-ศาสตร์บัณฑิต                     -ศาสตรบัณฑิต             ปริญญาตรี  เช่น
                                                                                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต
-ศาสตร์มหาบัณฑิต              -ศาสตรมหาบัณฑิต      ปริญญาโท   เช่น
                                                                                   นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลป ศิลป์,                                       ศิลปะ                        ใช้เป็นศัพท์โดด
ศิลปะกรรม                                     ศิลปกรรม                        คำสมาส
ศิลปะวัฒนธรรม                         ศิลปวัฒนธรรม          หากต้องการแยกคำควรใช้
                                                                                    "ศิลปะและวัฒนธรรม"
ศิลปะวัตถุ                                      ศิลปวัตถุ                          คำสมาส
ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์          ศึกษานิเทศก์
สัตรู, ศตรู                                         ศัตรู
โสกเศร้า                                        โศกเศร้า
โสกศัลย์, โศกสันต์                        โศกศัลย์
โศกะนาฏกรรม, โศกนาฎกรรม   โศกนาฏกรรม                    ใช้ ฏ ปฏัก
ไสล, ศไล                                         ไศล                         หมายถึง เขาหิน
ศรีษะ                                                ศีรษะ
ศัทธา                                           ศรัทธา, สัทธา             นิยมใช้ "ศรัทธา" มากกว่า

หมวด ย ร ฤคำที่มักเขียนผิด                  คำที่เขียนถูก                   หมายเหตุ
ยานัตถ์                                        ยานัตถุ์
จีราฟ                                            ยีราฟ
ย่อมเยาว์                                     ย่อมเยา
ยาเกล็ด                                        ยาเกร็ด                      หมายถึง ตำรา
เยาวัย                                           เยาว์วัย
ใยดี                                                ไยดี
ใยไพ                                             ไยไพ
ไยแมงมุม                                    ใยแมงมุมคำที่มักเขียนผิด                    คำที่เขียนถูก                  หมายเหตุ
รกชัด                                              รกชัฏ
รนรงค์                                            รณรงค์
รมนีย์, รมณี                                    รมณีย์
ระบบนิเวศน์                                 ระบบนิเวศ
ระเบ็งเซ็งแซ่                               ระเบงเซ็งแซ่
รเห็จ, เรห็จ                                      ระเห็จ
รสชาด                                            รสชาติ
รักษาการณ์                                   รักษาการ               เช่น รักษาการในตำแหน่ง...
รักษาการ                                      รักษาการณ์                เช่น ยามรักษาการณ์
รัญจวญ, รัญจวณ                            รัญจวน
รังษี, รังศี                                          รังสี                            ยกเว้นชื่อเฉพาะ
รัสมี, รัษมี                                         รัศมี
รากเง่า                                           รากเหง้า
ลาดหน้า                                         ราดหน้า
ราพนาสูร                                       ราพณาสูร
รื่นรมณ์                                             รื่นรมย์
แร็กเก็ต                                            แร็กเกต
ริ้บบิ้น                                                 ริบบิ้น                       ออกเสียง ริบ โดยไม่มี
                                                                                           รูปวรรณยุกต์
เรี่ยราย เรี่ยไร
โรมันคาธอลิค                               โรมันคาทอลิก
โรงธารกำนัล                                 โรงธารคำนัล                 หมายถึง ท้องพระโรงคำที่มักเขียนผิด                        คำที่เขียนถูก                     หมายเหตุ
ฤกษ์ผานาที                                    ฤกษ์พานาที        สองคำที่สับสนคือ"ฤกษ์พานาที"
                                                                                   กับ "เลขผานาที"
ฤา                                                            ฤๅ                         ใช้ลากข้างยาว
ฤาษี                                                    ฤๅษี, ฤษี

หมวด ฟ ภ มคำที่มักเขียนผิด                      คำที่เขียนถูก               หมายเหตุ
ฟรีบา                                               ฟรีบาร์
ฟังก์ชั่น                                           ฟังก์ชัน                      ไม่มีไม้เอก
ฝั้น                                                     ฟั่น
ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม             ฟาทอม                    หน่วยวัดระยะทาง
ฟิลม์, ฟลิม์                                       ฟิล์ม
ฟิว                                                    ฟิวส์
ฟุ้งส้าน                                           ฟุ้งซ่าน
ฟุดบอล, ฟุทบอล                           ฟุตบอล
ฟูลสแกป                                       ฟุลสแก๊ป            หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด
เฟิร์น                                                 เฟิน
แฟชัน                                              แฟชั่น                         มีไม้เอก
ไฟแช๊ก                                           ไฟแช็กคำที่มักเขียนผิด                    คำที่เขียนถูก                   หมายเหตุ
ภคิณี                                               ภคินี
พวังศ์                                              ภวังค์
พันธารักษ์                                   ภัณฑารักษ์
พากพูม                                         ภาคภูมิ
ภาคฑัณฑ์                                  ภาคทัณฑ์
พูมใจ                                             ภูมิใจ
ภูมลำเนา                                    ภูมิลำเนา
ภาพยนต์                                    ภาพยนตร์
ภาวะการณ์, ภาวะการ                ภาวการณ์
พุชงค์                                           ภุชงค์
ภูติผี                                              ภูตผี
เพตรา                                          เภตราคำที่มักเขียนผิด                   คำที่เขียนถูก                    หมายเหตุ
มกุฏราชกุมาร                          มกุฎราชกุมาร                     ใช้ ฎ ชฎา
มงกุฏ                                              มงกุฎ                           ใช้ ฎ ชฎา
มนฑป, มณทป                              มณฑป                      อ่านว่า มน-ดบ
มนเฑียร, มณเฑียร                       มนเทียร
มรณะภาพ                                    มรณภาพ
มรึตยู                                              มฤตยู
มนทิน                                             มลทิน
มนุษยวิทยา                               มานุษยวิทยา        มานุษย = ที่เกี่ยวกับมนุษย์
มหรรนพ, มหันนพ                        มหรรณพ
มหรศพ                                          มหรสพ                 อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ
มหรรศจรรย์                                 มหัศจรรย์
มหาหิงค์                                       มหาหิงคุ์
เมหสี                                               มเหสี
มไหสวรรค์                                  มไหศวรรย์
มหะหมัด, มะหะมัด                      มะหะหมัด
มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์                   มัคคุเทศก์
มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์            มัณฑนศิลป์
มัธยัสต์                                          มัธยัสถ์
มัสยา มัศยา,                                 มัตสยา                               ปลา
มัสหมั่น                                          มัสมั่น                    อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น
มัสตาด                                        มัสตาร์ด
มาตราการ                                   มาตรการ
มาตราฐาน                                   มาตรฐาน
มืดมนต์, มืดมล                              มืดมน
แมลงพู่, แมลงผู้                            แมลงภู่
ไมร์, ไมค์                                        ไมล์                              หน่วยวัดระยะทาง
ไมยราพ                                        ไมยราบ

หมวด ผ ฝ พ

 

คำที่มักเขียนผิด                      คำที่เขียนถูก                 หมายเหตุ
ผะดุง                                                 ผดุง
ผรุสวาส                                         ผรุสวาท
ผลลัพท์                                          ผลลัพธ์
ผัดเปลี่ยน                                    ผลัดเปลี่ยน
ผัดผ้า                                             ผลัดผ้า
ผัดเวร                                            ผลัดเวร
ผลานิสงฆ์                                   ผลานิสงส์
ผะอบ                                              ผอบ
ผลัดผ่อน                                      ผัดผ่อน
ผลัดวันประกันพรุ่ง                   ผัดวันประกันพรุ่ง
ผลัดหนี้                                          ผัดหนี้
ผาสุข                                            ผาสุก
ผีซ้ำด้ามพลอย                         ผีซ้ำด้ำพลอย          ด้ำ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ผีเรือน
ผลุดลุกผลุดนั่ง                          ผุดลุกผุดนั่ง
ผูกพันธ์                                          ผูกพัน
ผู้เยา                                              ผู้เยาว์
เผอไผ                                        เผลอไผล
เผลอเรอ                                      เผอเรอ
ผเอิญ, ผะเอิญ                              เผอิญ
เผ่าพัน                                        เผ่าพันธุ์
แผ่ส้าน, แผ่ซ้าน                          แผ่ซ่าน
แผนการณ์                                  แผนการ
แผงฤทธิ์                                    แผลงฤทธิ์
ผไท, ผะไท                                   ไผทคำที่มักเขียนผิด                     คำที่เขียนถูก              หมายเหตุ
ฝรั่งเศษ                                         ฝรั่งเศส
ฝักใฝ่, ฝักไฝ่                                  ฝักฝ่าย                      พวก, ข้าง
ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่                                ฝักใฝ่                     เอาใจใส่, ผูกพัน
ฝากครร                                         ฝากครรภ์
ฝีดาด                                               ฝีดาษ                      ไข้ทรพิษ
ฝึกปือ, ฝึกปลือ                                ฝึกปรือ
ใฝ                                                      ไฝ                   ไม่อยู่ในกลุ่มคำที่เขียน
                                                                                  ด้วยไม้ม้วน


คำที่มักเขียนผิด                    คำที่เขียนถูก              หมายเหตุ
พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์                       พงศ์พันธุ์
พะยัก                                              พยัก
พะยักพะเยิด, พยักเพยิด               พยักพเยิด

พยัฆ, พะยัคฆ์                                 พยัคฆ์                         เสือ
พะยาน                                            พยาน
พญาบาท, พยาบาตร                    พยาบาท
พะยุง                                               พยุง
พะเยีย, เพยีย                                  พเยีย                      พวงดอกไม้
พรมจรรย์                                      พรหมจรรย์
พรรณา                                           พรรณนา             อ่านว่า พัน-นะ-นา
พราห์มณ์, พรามณ์                        พราหมณ์                 อ่านว่า พฺราม
พร่ำพรอด                                     พร่ำพลอด
พลกำลัง                                       พละกำลัง
พลาสติค                                       พลาสติก
พหูสูตร                                           พหูสูต
พแนง, แพนง                                  พะแนง
พยอม                                             พะยอม               ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว
พวักพวน                                      พะวักพะวน
พังทะลาย                                      พังทลาย
พันธุ์ทาง                                         พันทาง               ลูกผสมต่างสายพันธุ์
พัสดี                                                 พัศดี
พัศดุ                                                 พัสดุ
พากษ์ (หนัง)                                พากย์ (หนัง)
พานิชย์                                           พาณิชย์
พาหุรัต, พาหุรัตน์                            พาหุรัด
พิณภาทย์                                      พิณพาทย์
พิบูลย์                                               พิบูล
พิราป                                                พิราบ                      นกชนิดหนึ่ง
พิราป                                               พิลาป                   คร่ำครวญ, ร้องไห้
พิสวง                                               พิศวง
พิสวาส                                           พิศวาส
พิศดาร                                           พิสดาร
พิศมัย                                              พิสมัย
พึมพัม                                             พึมพำ
พุดตาล                                           พุดตาน                   ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
พุทธชาติ                                        พุทธชาด                 ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ภู่กัน                                                  พู่กัน
ภู่ระหง                                             พู่ระหง
เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต                    เพชฌฆาต
เพ็ชร                                                เพชร
เพริดพริ้ง                                       เพริศพริ้ง
เพิ่มพูล                                           เพิ่มพูน
เพรียบพร้อม                                 เพียบพร้อม
แพทย์ศาสตร์                               แพทยศาสตร์
โพชงค์                                           โพชฌงค์
โพธิ์ทะเล                                        โพทะเล
โพนทนา                                        โพนทะนา
ไพทูรย์                                             ไพฑูรย์